Skip to content

Ønsker sjønær virksomhet: – Den må være bryggebasert

VIL HA NÆRING: Torgeir Koteng og Petter Welhaven fra Nesodden næringsråd vil ha næring liggende langs bryggekanten på Circle K-tomta på Fagerstrand.

Foto og tekst: Trond Folckersahm

Nesodden Næringsforening ønsker at bryggeområdene på Circle K-tomta forbeholdes næring og ikke bare boliger.

Kommunedelplanen skal ut til høring i november. Planen vil blant annet danne grunnlag for den videre reguleringen av Circle K-tomta på Fagerstrand.

Næringsrådet ønsker i forkant av dette å komme i dialog med Circle K for å få innsyn i deres planer.

Bakgrunnen for dette, er å sikre at aktuelle næringsdrivende på Nesodden får en mulighet til å etablere virksomheter som både er tilpasset området og den næringsstrategien både NN og Nesodden kommune har skissert.

Dette gjør de, for i neste instans å kunne kontakte andre næringsaktører med interesse av sjønær beliggenhet. Ikke minst for å kunne diskutere aktuelle planer og ideer for utviklingen av området.

– Nå har Circle K allerede ringt rundt til flere interessenter i forkant for å avtale en-til-en møter. Dette tror vi er en strategi lagt på bakgrunn av at Circle K mener de får lavere inntjening på næringsarealer enn på boliger.

– Derfor ønsker vi å arrangere flere fellesmøter med aktuelle næringsdrivende. På bakgrunn av det kan vi få kartlagt hva næringslivet selv ønsker for området, sier NN-leder Torgeir Koteng.

Delte meninger

Circle K har i utgangspunktet signalisert at de ønsker næring i området, men ikke hvilken type næring.

– De har uttalt at de ønsker lett næring. Om det er næring av typen frisør, baker, restaurant eller om det er snakk om større næringsvirksomheter, som vi mener det bør være der, vet vi ikke per i dag, sier Koteng.

Han påpeker at politikerne fra samtlige partier signaliserer at de vil ha næring på eiendommen i større eller mindre grad. Blant annet vil Ap ha 50 prosent næring. Prinsippet for utnyttelse må være næring nærmest vannet/brygga og boliger lenger opp, skriver partiet.

– Vi i NN ønsker at næringen som kommer dit skal legges bortover langs bryggene. Dette arealet har naturlig nok tilgang til sjøen. Hvis vi kan tiltrekke oss de næringene som har behov for tilgang til sjøen får vi ønsket vårt oppfylt og blir tilfreds. Vi trenger ikke næring som like godt kan ligge i Vestby, påpeker Koteng.

DRØMMEN: Slik kan området bli på sikt. Foto: Circle K

DRØMMEN: Slik kan området bli på sikt. Foto: Circle K

Sjønær næring

Norsk Yrkesdykkerskole har allerede snakket med flere som har interesse for området, men her er selvsagt framdriftsplanen vesentlig.

– De som er interessert i dag er kanskje ikke like interessert dersom utviklingen av området ligger mange år fram i tid, sier Koteng.

Statlige og fylkeskommunale virksomheter er også næringer som kan være aktuelle for bryggeområdet.

– Vi har som ett eksempel universitetet i Ås som skal forske på og utvikle maritime miljøer og har behov for et maritimt senter. Der vet jeg det har vært en kontakt mellom politikerne og universitetet for å se om de kan være interessert i å etablere noe på bryggene her. Det er spennende fordi det gir en mulighet til at det kommer statlige midler på bordet og at ting gjennomføres på en ordentlig måte, mener Petter Welhaven.

– Universitetet har også jobbet mye i samarbeid med Nofima som er involvert i sjønære prosjekter som blant annet utvikling av lakseindustrien. De kunne jo fått et ypperlig utgangspunkt for sin drift her på bryggene, mener Koteng.

SKISSER: Dette er et annet alternativ for framtidens område Foto: Lie Øyen arkitekter

Skal være boliger

Verken Koteng eller Welhaven har noen motforestillinger mot at det bygges boliger i området, men mener at de nødvendigvis ikke må ligge på bryggekanten.

– Vi ønsker selvsagt at det skal være boliger her, men de får en nærhet til sjøen selv om de ikke akkurat ligger på bryggekanten. Det å få inn mennesker på området vil bare være positivt på alle måter, men kaikanten bør benyttes til næring. Da i første rekke næring som ligger innenfor det som Nesodden kommune betegner som foretrukket næring, mener Koteng.

– Det å bygge boliger er jo enkelt. Da legger man ut et prosjekt og så selger man 50–60 prosent. Når det er gjort bygger man, og så går resten greit, sier Welhaven, og legger til:

– Næring er jo sånn at først må det være regulert, så må man ha tomt og deretter sitte og vente på at det kommer en aktuell bedrift og deretter bygge et tilpasset bygg fordi behovene er forskjellige fra bedrift til bedrift. Mens en bolig er en bolig. Derfor er det enkelt for Circle K å bare b

Vil ha liv

NN ønsker i første rekke næringer som sysselsetter flest mulig mennesker. Ikke bedriftene som trenger 1000 m² og har to ansatte. Her mener de at forsknings- og utviklingsmiljøene vil være ideelle representanter.

– Kommunen skal selvsagt lage sin plan, men vi må minne politikerne på viktigheten av at dette gjøres ordentlig. Ønsket er ikke at dette skal være et sted der det er liv fra sju til fire og deretter fullstendig dødt, men med den promenaden det er lagt til rette for her, vil ikke det bli noe problem, sier Koteng.

De mener næringen som blir etablert der ikke på noen måte skal ødelegge livskvaliteten for dem som eventuelt bosetter seg i leiligheter på området.

– Det skal være tilgjengelig for allmennheten. Tenk dere hvor flott innseilingen fra sør blir hvis vi bygger et spektakulært bryggeområde. For ikke å glemme Unilever-eiendommen med sine mange grotter inn i fjellet. Drømmearenaer for flotte konserter, mener Koteng.

Ingen tungindustri

Det betyr at det ikke skal være næring med store traverskraner og trucker som kjører på kryss og tvers i området.

For enkelte bedrifter kan det kanskje være aktuelt å ha kontorer nede på brygga, mens de har lager på Munkerud, sier Welhaven, og legger til:

– Det vil også bli mulighet for dem som holder til her på brygga i dag å etablere seg på Munkerud når det er klart, mens vi kan få inn nye næringer her.

Dersom reguleringsplanen legger til rette for sjønær virksomhet, er det ikke sikkert at alle tomtene vil få sin nye bedrift umiddelbart.

– Det blir kanskje sånn at man må opparbeide området med grøntarealer og sittebenker i første omgang fordi man ikke har noen bedrift som er klar til å bygge. Men har man disse tomtene liggende ferdig regulert med nødvendige fasiliteter på plass, så gjør det alt mye enklere når noen vil inn, mener Welhaven.

SKISSER: Dette er et alternativ for hvordan området kan bli Foto: Lie Øyen arkitekter

Circle Ks uttalelse

Amta har forelagt en del spørsmål til Circle K for om mulig å få svar på noen av spørsmålene NN stiller. Circle K ønsker ikke i denne omgangen å svare på spørsmålene, men mener spørsmålene som stilles er godt besvart ved tidligere anledninger, samt beskrevet på hjemmesiden www.fagerstrandsjoside.no og at kommunedelplanen skal ut på høring i november, og at den vil gi videre føringer for Circle Ks reguleringsplaner.