Skip to content

Etablerertjenesten – Næringsplan

Etablerertjenesten i Follo gir gratis veiledning til bedrifter

  • Etablerertjenesten i Follo tilbyr gratis veiledningstimer og kurs for etablerere – små og mellomstore bedrifter. Etablerertjenesten i Follo kan være gode sparringspartnere for Nesoddenbedrifter som i disse dager må tenke nytt om hvordan de driver sin virksomhet.
  • Nettside:  etablerer-akershus.no /e-post: etablerer@norgesvel.no/ mobil: 909 25 266

Strategisk næringsplan vedtatt

    • Strategisk næringsplan ble vedtatt i kommunestyremøte 29 april. Planen skal styrke kommunens mulighet til å føre en strategisk og langsiktig tilrettelegging for næringslivet. Planen skal legge til rette for økt sysselsetting, økt attraktivitet og en god sentrumsutvikling.  Forutsetninger for å få til dette er at Nesodden er en næringsvennlig kommune, og en økning i  ferdig regulerte arealer til næringsformål.
    • Kommunen sitt handlingsrom ligger i rollen som samfunnsutvikler, og strategisk næringsplan bygger videre på den vedtatte kommuneplanens samfunnsdel. Ikke alt av eksisterende næringsliv er synlig i innsatsområdene beskrevet i planen. Det betyr ikke at de ikke er av betydning. Det eksisterende næringsliv som betjener lokal og regional etterspørsel skal fortsatt ivaretas, samtidig som planen ser fremover og fokuserer på fortrinn Nesodden kommune har for utvikling. Arealer til næringsformål er en forutsetning for næringsutvikling, men strategisk plan går ikke inn i detaljer rundt arealplanlegging for næringslivsutvikling da dette må ivaretas i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel.